logo

Bestuur en beheer

Pastorale team

Administrator: Pastoor H.Smulders, pastoor_smulders@rk-npg.nl
Pater J.Konchenko, jouril@hotmail.com 06-45144377
Pastoraal werker: Diaken S. Lokken, diakensteef@gmail.com

Parochiebestuur

De kerk van de H. Antonius van Padua maakt deel uit van de Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen, die wordt gevormd door de RK kerken van Brielle, Hellevoetsluis, Hoogvliet Spijkenisse, Rhoon en Rozenburg. De parochie wordt bestuurd door het Parochiebestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 6 afzonderlijke kerken. Voor elk van de zes kerken is er een Beheercommissie, voor de materiële zaken en een Pastoraatgroep, voor de meer spirituele zaken.

Samenstelling parochiebestuur: (email: bestuur@rk-npg.nl)

Voorzitter: Pastoor H.Smulders
Vicevoorzitter: dhr. J.M.VC van Vilsteren
Secretaris: mevr. E. Boender, email: centraal@rk-npg.nl
Penningmeester: dhr. T. Philippa
Lid: mevr. B. van der Loos

Beheercommissie Antonius van Padua

De beheercommissie heeft een faciliterende taak. Zij is verantwoordelijk voor ondermeer geld en gebouwen. Sinds 1 maart 2015 wordt de beheercommissie gevormd door:

Voorzitter: dhr. F. Verwater (voorzitter@antoniusvanpadua.com)
Secretaris: mevr. M. Hoge (secretaris@antoniusvanpadua.com)
Budgethouder: dhr. M.van den Dungen Bille (penningmeester@antoniusvanpadua.com)
Lid technische zaken: dhr. H. van Vilsteren
Lid vrijwilligerszaken: mevr. M Kreutzer en ledenadministratie

Pastoraatgroep Antonius van Padua

De pastoraatgroep heeft als hoofdtaak de afstand tussen parochianen en het pastoraal team te overbruggen. De pastoraatgroep moet de spreekbuis vormen van en naar de parochianen. Zij kijken en luisteren zo goed als mogelijk naar wat er in onze locale geloofsgemeenschap leeft. Veel zaken kunnen zij zelf ter hand nemen, maar als het om kwesties gaat, waarbij ook het pastorale team betrokken moet worden, dan worden deze in een vergadering met het pastorale team naar voren gebracht en van advies voorzien. De uiteindelijke beslissing ligt dan bij de pastoor.

Op dit moment (maart 2015) bestaat de pastoraatgroep uit:

pastoor H.Smulders, pastoor_smulders@rk-npg.nl
mevr. M. Volk (liturgie) tel: 313026 – 06-53705065
mevr. C. Kooij (catechese / doop / 1e H.Com / Vormsel / Huwelijk) tel: 325153
mevr. M. Kreutzer (diaconie / ziekenzalving / uitvaarten) tel: 314163 – 06-12267111

Activiteiten

In de kerk zijn veel activiteiten opgezet, die allemaal door vrijwilligers uit de parochie verzorgd worden. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in Jeugd, Spiritualiteit, Diaconie, Verzorging kerk en Overige activiteiten.

Voor informatie kunt U direct contact opnemen met de genoemde contactpersoon, of met de Parochiewacht (tel: 0181-312574, Pastorie, iedere werkdag 9.30-11.30 uur) of per mail: pastorie@antoniusvanpadua.com (de mail wordt alleen op werkdagen en niet elke dag gelezen)

Jeugdactiviteiten
Eerste Heilige Communie groep:
Deze bereidt de kinderen voor op dit sacrament gedurende 10 lessen.
De werkgroep start haar activiteiten in januari.
Contactpersoon mevr. K. de Jel, tel 314018

Jongerengroep:

Bedenkt voor en met jongeren vanaf de brugklas-leeftijd activiteiten en thema-avonden, die hun belangstelling hebben. Deze vinden plaats in Brielle, waar ook de jongeren uit Hellevoetsluis welkom zijn.

Contactpersoon mevr. B. van der Loos, tel: 06-15286157 (10age7, Brielle)

Kinderwoorddienst groep:
Deze verzorgt iedere tweede zondag van de maand, tijdens het eerste gedeelte van de Heilige Mis een nevendienst in de parochiezaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Contactpersoon: mevr. C. Kooij, tel: 325153

Catechesegroep: (tijdelijk geen activiteiten)
Deze verzorgt elke maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur, vanaf half september tot mei, behoudens de schoolvakanties, catecheselessen voor kinderen van groep 5, 6 en 7 van de basisschool.
Contactpersoon mevr. C. Kooij, tel: 325153

Misdienaars:
Als kinderen hun 1e Heilige Communie hebben gedaan kunnen ze zich als misdienaar opgeven.
Contactpersonen: mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026

Palmpasengroep:
Deze verzorgt de voorbereiding en bezorgadressen voor de Palmpaasstokken en helpt de kinderen bij het versieren van de stokken op woensdagmiddag. Assisteert bij de processie op Palmzondag.
Contactpersoon mevr. L. de Block, tel: 310745

Vormselgroep:
Bereidt de kinderen voor op dit sacrament. De activiteiten hiervoor starten meestal in de maand februari.
Contactpersoon: mevr. C. Kooij, tel: 325153

Spiritualiteit
Gebedsgroep:

Deze komt elke 1e en 3e woensdag van de maand bijeen van 19.30 tot 22.00 uur. In de maand juli en augustus komt men i.v.m. de schoolvakanties maar éénmaal samen. Contactpersoon mevr. Th. van Schaijk tel: 311806 en dhr. J. v.d.Noort. tel: 06-48115796

Diaconie
Aanvragen doop/1e H.Communie/vormsel en huwelijk:
Verzoeken hiertoe indienen bij mevr. C. Kooij, tel: 325153

Melden overlijden:
Mevr. M Kreutzer. Tel: 314163.

Seniorenvieringen:
Elke derde woensdag van de maand is er om 10.00 uur een H.Mis. Deze H.Mis is in de parochiezaal. De overige woensdagen is de viering om 10.00 uur in de kerk
Wanneer het in de parochiezaal is, is het speciaal voor senioren. Daarna is er dan een gezellig samenzijn. Autovervoer kan op verzoek geregeld worden.
Voor informatie over dit vervoer: mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026

Parochiële Caritas instelling:
Deze schenkt op discrete wijze aandacht aan concrete noden en behoeften van parochianen en inwoners van Hellevoetsluis.
Contactpersoon mevr. J.M.Heins-v.Stijn, tel: 314172

Ziekencommunie:
Indien u wegens ziekte of verblijf in ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis de communie wilt ontvangen kunt u verzoeken daartoe (laten) indienen bij mevr. M. Kreutzer. Tel: 314163

Zieken en ouderen werkgroep:
Deze draagt zorg voor huisbezoeken, een attentie bij verjaardag, kerst, jubileum en thuiskomst uit het ziekenhuis.
Contactpersonen dames G. de Wit tel: 507982 en L. Kuster-Kennedy, tel: 315764

Ziekenzalving:
In noodgevallen kunt u gebruikmaken van het noodnummer, tel: 06-30 97 58 17,
Indien niet dringend via tel: 312574 (Pastorie; iedere werkdag 9.30-11.30 uur)

Verzorging kerk en vieringen
Bloemversier groep:

Deze verzorgt de bloemen in de kerk. Contactpersoon dhr. F.Verwater, tel: 624639

Schoonmaakgroep:
Maakt gemiddeld 6 maal per jaar het interieur van de kerk schoon. Contactpersoon mevr. J.Tromp, tel: 315751

Verzorging kerktuinen:
Contactpersoon dhr. B. Stalpers.

Overige activiteiten

Activiteitencommissie:
Deze organiseert activiteiten met betrekking tot kerkelijke feestdagen, jubilea, jaarlijkse parochiedag. Tevens houdt deze zich bezig met inzamelingsacties voor de kerk of goede doelen.
Contactpersoon mevr. M. Kreutzer, tel: 314163

Actie kerkbalans:

Hierbij wordt éénmaal per jaar in de maand januari de envelop van de kerkbalans op de huisadressen van parochianen aangeboden en in de week daarop weer opgehaald.
Contactpersoon dhr. M. van den Dungen Bille (penningmeester@antoniusvanpadua.com)

Gebedsleiders:
Voor informatie: Via pastoraatgroep, mevr. Volk-Ziekman tel 313026

Koffiegroep:
Deze verleent steun aan parochie bijeenkomsten in samenwerking met andere werkgroepen ter bevordering van de kontakten binnen de parochie gemeenschap. Contactpersonen de dames K. de Jel tel: 314018 en M. Penders, tel: 313773

Koren:
St. Caecilia koor, repeteert in de kerk op dinsdagavond van 19.15-20.30 uur
Contactpersoon: dirigent/organist dhr. T.Kloeg, tel: 630759

Dameskoor, repeteert in de kerk op maandagavond van 19.30-21.30 uur
Contactpersoon: dirigent mevr. M. Penders, tel 313773

Kosters:
Dragen zorg voor het in gereedheid brengen van alle noodzakelijkheden ten behoeve van de liturgische vieringen.
Contactpersoon mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026

Lectoren:
Bieden ondersteuning tijdens de weekendvieringen.
Contactpersoon dhr F. Verwater, tel: 624639

Parochiebibliotheek:
Contactpersoon mevr. C. Kooij. Tel: 325153

Parochienieuws:
Pieckfijn Parochienieuws is de naam van parochieblad van onze parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. De laatste uitgave van dit Parochieblad vindt u elders op deze website.
Contact:  redactie@antoniusvanpadua.com
Vragen over de bezorging: mevr. de Graaf – Luiten, tel: 335334

Technische onderhoudsploeg:
Draagt zorg voor de klusjes in en om de kerk en pastorie.
Contact: tel: 312574 (Pastorie; iedere werkdag 9.30-11.30 uur)

© 2019 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door